ЖАРИЯ ОФЕРТА ШАРТЫ
ЗАҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Бұл құжат ЖК ABDET CONSULTING, ЖСН 950124400276, Әбдет АйжанЖақсыбекқызы ханым тұлғасында, 29.03.2023 ж. № KZ82TWQ02861622 талоны негізінде әрекет ететін, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы, Гоголякөшесі, № 84А үй, № 6 кеңсе, бұдан әрі "Орындаушы" деп аталатын ресми ұсыныс (жария оферта) болып табылады және заң қызметтерін көрсету туралы шарттың барлық елеулі талаптарын қамтиды.

1.2. ҚР Азаматтық Кодексінің 396-бабының 3-тармағына сәйкес, төменде көрсетілген шарттар қабылданған жағдайда, осы Офертаның акцептін жүргізетін заңды немесе жеке тұлға "Тапсырыс беруші" болады. Оферта акцепті оферта баяндалған шарттарда шарт жасасуға тең.

1.3. Осы жария оферт (бұдан әрі мәтін бойынша – "Оферта") қабылдай отырып, Тапсырыс беруші Оферта шарттарын сөзсіз қабылдағанына өзінің келісімін білдіреді.
1.4. Оферта акцепті Орындаушының қызметтеріне ақы төлеу арқылы жүзеге асырылады.
1.5. Осы Оферта, заң қызметтерінің тізбесі және Орындаушының прайс-парағы Интернеттің ақпараттық телекоммуникациялық желісінде орналастырылған ЖК ABDET CONSULTINGресми сайтында жарияланады: http://abdet-consulting.kz/ .
1.6. Тапсырыс берушінің мүдделерін сот өкілдігі және/немесе Тапсырыс берушінің мүдделерін кешенді сүйемелдеу жөніндегі қызметтерге (мемлекеттік органдарда: еңбек даулары жөніндегі комиссияларда, сот орындаушыларының қызметінде, салық органдарында, қорғаншылық және қамқоршылық органдарында, құқық қорғау органдарында және т. б. немесе үшінші тұлғалардың алдында Тапсырыс берушінің мүдделерін білдіру) орындаушымен құқықтық (заңды) қызмет көрсетуге екіжақты шарт жасалады.) қызмет көрсету.
1.7. Жоғарыда айтылғандарға байланысты осы жария оферта мәтінін мұқият оқып шығыңыз. Егер сіз осы Офертаның қандай да бір тармағымен келіспесеңіз, Орындаушы сізге оны қабылдаудан және Орындаушының қызметтерін пайдаланудан бас тартуды ұсынады.

2. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

2.1. Орындаушы – ЖК ABDET CONSULTING, осы Офертамен (оферент) өнер көрсетеді.
2.2. Тапсырыс беруші - азаматтық іс-әрекет қабілеті бар, осы Офертаны (акцептантты) акцептейтін кез келген жеке және заңды тұлға.

2.3. Тараптар - Тапсырыс беруші және орындаушы.
2.4. Заң қызметтері - Интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде жарияланған ЖК ABDET CONSULTINGресми сайтында тізімделген және жарияланған қызметтер: http://abdet-consulting.kz/.

2.5. Жария оферта - шарттың барлық елеулі талаптарын қамтитын ұсыныс, одан ұсыныс жасаушының ұсыныста көрсетілген шарттарда жауап беретін кез келген адаммен шарт жасасу еркі көрінеді.

2.6. Шарт немесе Оферта - осы Оферта акцепті жасау жолымен жасалатын Орындаушы мен Тапсырыс беруші арасындағы заң қызметтерін көрсетуге арналған өтеулі шарт.
2.7. Оферта акцепті - Тапсырыс берушінің Оферта ережелерін толық және сөзсіз қабылдағанын куәландыратын осы Оферта 1.4-тармағында көрсетілген әрекеттерді жасау арқылы Оферта қабылдау.
2.8. Сайт - ЖК ABDET CONSULTING веб-сайты, Интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде еркін қолжетімділікте орналасқан: http://abdet-consulting.kz/.
2.9. Өтінім – Тапсырыс берушінің Орындаушыға жазбаша немесе ауызша нысанда, атап айтқанда, "тапсырыс беру" батырмасын басу және сайттағы барлық жолдарды толтыру не электрондық мекенжайға жіберу арқылы жолданған өтеулі заң қызметтерін көрсетуге арналған сұрау салуы немесе басқа да рұқсат етілген және орындаушы белгілеген тәсілмен қоңырау шалу.2. ОФЕРТА ТАҚЫРЫБЫ

3.1. Осы Офертаның шарттарына сәйкес Тапсырыс беруші тапсырады, ал Орындаушы Тапсырыс берушіге заң қызметтерін көрсетуге міндеттеме алады, ал Тапсырыс беруші оларды төлеуге міндеттенеді.
3.2. Орындаушы Тапсырыс беруші таңдаған қызметтің құнын толық алдын ала төлегеннен кейін ғана заң қызметтерін көрсетуге кіріседі.
3.3. Тапсырыс берушінің тапсырмасын орындау мерзімдерін Тараптар тапсырманың ерекшелігін ескере отырып, жеке келіседі.

3.4. Орындаушы мұндай қызметті толық көлемде көрсету үшін қажетті мәліметтердің жеткіліксіздігіне байланысты заң қызметін орындай алмаған жағдайда, Оындаушы ақылға қонымды мерзімде Тапсырыс берушіге қосымша мәліметтер, материалдар және (немесе) құжаттар ұсынуды талап ете отырып жүгінеді. Бұл ретте Орындаушы Тапсырыс беруші қосымша мәліметтерді (материалдарды, құжаттарды) ұсынған сәтке дейін міндеттемелерді орындауға кіріспеуге құқылы, ал қызмет көрсету мерзімі Тапсырыс беруші Орындаушыға қосымша қажетті ақпаратты (құжаттарды, мәліметтерді) ұсынған уақытқа ұзартылады.

3.5. Орындаушы кепілдік бермейді, ал Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші үшін қажетті нәтижеге қол жеткізу кепілдігін талап етуге құқылы емес. Сонымен қатар, орындаушы барлық күш-жігерін жұмсайды және қажетті нәтижеге жету үшін барлық заңды әдістерді қолданады.
3.6. Осы Оферта қылмыстық іс бойынша күдіктіге немесе айыпталушыға заң көмегін көрсетуге арналған келісім болып табылмайды.


4. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ

4.1. Тапсырыс беруші өзіне қажетті заң қызметтерін таңдағаннан кейін сайт арқылы Орындаушыға осындай қызметті орындау үшін қажетті барлық ақпаратпен өтінім жібереді, ал қажет болған жағдайда тиісті түсініктемелер және құжаттардың сканерлеу-көшірмелерін қоса береді.
4.2. Орындаушы Тапсырыс берушіге заң қызметтерін көрсету мүмкіндігіне алдын ала талдау жүргізеді және оң шешім қабылданған жағдайда заң қызметтерін көрсету процесін бастайды.
4.3. Орындаушы Тапсырыс берушіге өзі тапсырыс берген заң қызметтеріне шот жібереді, оны Тапсырыс беруші осы Офертада белгіленген мерзімде төлейді.
4.4. Осы Оферта бойынша көрсетілетін заң қызметтері халықаралық нормалар мен ережелерді пайдалануды және/немесе шетелдік заңнаманы қолдануды көздейтін қызметтерді қамтымайды. Егер Тапсырыс беруші сұратқан қызмет бетте көрсетілген қызметтердің сипаттамасына сәйкес келмесе http://abdet-consulting.kz/Орындаушы өз міндеттемелерін орындаудан бас тартуға құқылы.


4.5. Тапсырыс берушінің осы Офертаны толық қабылдауы және сақтауы заң қызметтерін көрсетудің міндетті шарты болып табылады.
4.6. Заң қызметтерін Орындаушының мамандары немесе Тапсырыс берушінің қосымша келісімінсіз және (немесе) мақұлдауынсыз үшінші тұлғаларды тарта отырып көрсетеді.
4.7. Орындаушы заң қызметтерін Офертаның 3.3-тармағында белгіленген мерзімде көрсетеді.
4.8. Заң қызметтерін Орындаушы Орындаушының ішкі регламенттеріне сәйкес бекітілген жұмыс уақытында көрсетеді.

4.9. Заң қызметін алу үшін Тапсырыс беруші Орындаушыға сайт арқылы барлық қажетті құжаттарды pdf, jpg, doс, docx, rtf форматында, егер Орындаушы ұсынатын құжаттарға өзге талапты қосымша белгілемесе, электрондық түрде ұсынады.

4.9.1. Тапсырыс беруші осы Офертаны акцептей отырып, осы Шартқа және оның орындалуына қатысты кез келген құжаттар (келісімдердің, қызметтер көрсету туралы актілердің, Тараптардың қолдары қойылған төлем шоттарының сканер-көшірмелері және т. б.) сайт не электрондық пошта арқылы мынадай мекенжайлар бойынша жіберілуі мүмкін екенін мойындайды: Тапсырыс берушінің e-mail: өтінімде көрсетілген;
4.9.2. Тараптар мұндай құжаттардың сканер-көшірмелерінің Тараптардың уәкілетті адамдарының түпнұсқа қолдары және Тараптардың мөрінің түпнұсқа бедерімен қағаз жеткізгіште ресімделген құжаттармен бірдей заңды күші бар екенін мойындайды.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Орындаушы міндеттенеді:
5.1.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Оферта шарттарына сәйкес заң көмегін көрсету;
5.1.2. құқық саласындағы өзінің арнайы білімін пайдалана отырып, Тапсырыс берушінің тапсырмаларын орындау және тапсырманы орындау үшін заңға қайшы келмейтін барлық қажетті әрекеттерді орындау;
5.1.3. Тапсырыс беруші тапсырмасының ерекшелігін ескере отырып, Тараптар келіскен мерзімде заң қызметтерін көрсету;
5.1.4. Тапсырыс берушімен Оферта бойынша тапсырманы орындауға байланысты шығыстардың көлемін, сипатын және нысаналы мақсатын келісу;
5.1.5. Тапсырыс берушімен бірлесіп іс бойынша құқықтық ұстанымды келісу;
5.1.6. заң көмегін көрсетуге байланысты кез келген мәліметтерді құпия сақтау;
5.1.7. Тапсырыс берушіге оның талабы бойынша Оферта бойынша тапсырманың орындалу барысы туралы барлық мәліметтерді хабарлау;
5.1.8. Орындаушының тапсырманы қабылдауға құқығы жоқ мән-жайлар анықталған кезде бұл туралы Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге құқылы.
5.2. Тапсырыс беруші міндеттенеді:
5.2.1. Оферта бойынша заң көмегін көрсету басталғанға дейін Орындаушыны өз міндеттемелерін орындауға байланысты барлық ықтимал тәуекелдер туралы жазбаша түрде хабардар ету, бұл кейіннен заң көмегін көрсетуді мүмкін етпеуі не Офертаны тиісінше орындау үшін елеулі қиындықтар туғызуы, сондай-ақ заң көмегі қолданылатын объектілерге қатысты үшінші тұлғалардың құқықтары туралы хабардар ету. Оферта бойынша заң көмегін көрсету процесінде Орындаушының өз міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін не қиындататын мән-жайлар анықталған жағдайда, бұл туралы Орындаушыға уақтылы хабарламаған Тапсырыс беруші білуі тиіс болса, соңғысы Оферта бойынша міндеттемелерді одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда Орындаушы сыйақының төленген бөлігін қайтармайды;5.2.2. Орындаушыға тапсырмаға қатысты өзіне белгілі барлық мән жайларды хабарлау;
5.2.3. осы Офертаны орындау үшін талап етілетін барлық құжаттардың көшірмелерін, ал қажет болған жағдайларда олардың түпнұсқаларын Орындаушының қарамағына уақтылы ұсыну;

5.2.4. орындаушыдан осы Офертаға сәйкес орындағанның бәрін кідіріссіз қабылдасын;

5.2.5. осы Офертаға сәйкес Орындаушыға сыйақыны уақтылы және толық көлемде төлеу;

5.2.6. осы Офертаның орындалуына байланысты орын алған шығыстарды Орындаушыға Офертаның 6.10-тармағына сәйкес өтеу;
5.2.7. Тапсырыс берушінің бастамасы бойынша осы Офертаны орындаудан бас тартылған жағдайда, осы Офертаны орындау шеңберінде Орындаушыға нақты жұмсалған барлық шығыстарды және нақты көрсетілген қызметтердің құнын өтеуге міндетті.
5.3. Орындаушы құқылы:
5.3.1. Тапсырыс берушіден тапсырманы орындау үшін қажетті барлық ақпарат пен құжаттарды ұсынуды талап ету. Тапсырыс беруші өзіне тиесілі ақпаратты беруден бас тартқан жағдайда, сондай-ақ көрсетілген ақпаратты қасақана бұрмалаған немесе жасырған жағдайда тапсырысты орындамағаны (немесе сапасыз орындағаны) үшін Тапсырыс беруші жауапты болады;
5.3.2. Тапсырыс беруші Орындаушыға қажетті құжаттарды, мәліметтерді, ақпаратты Орындаушы қызмет көрсете бастағанға дейін ұсынбаған жағдайда, сондай-ақ осы Оферта белгілеген төлем мерзімдері бұзылған жағдайда, осы Оферта бойынша қызметтер көрсетуді тоқтата тұрсын. Орындаушы Тапсырыс беруші барлық құжаттарды, мәліметтерді және ақпаратты ұсынғаннан кейін, оның ішінде Офертада белгіленген қызметтерге ақы төлегеннен кейін қызмет көрсетуді қайта бастайды;
5.3.3. Тапсырыс берушінің есебінен Оферта бойынша тапсырманы орындауға байланысты келісілген шығыстарды өтеу.
5.4. Тапсырыс беруші құқылы:
5.4.1. Оферта бойынша тапсырманы орындау үшін Орындаушы жасаған барлық іс-әрекеттер туралы білу;
5.4.2. бұл туралы Орындаушыны хабардар ете отырып, осы Офертаны орындаудан кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын және Орындаушыға нақты жұмсалған шығыстар мен нақты көрсетілген қызметтердің құны төленген жағдайда бас тартылсын.

6. ОРЫНДАУШЫНЫҢ СЫЙАҚЫСЫ ЖӘНЕ ТАРАПТАР АРАСЫНДАҒЫ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

6.1. Заң қызметтерінің құны Орындаушының тарифі негізінде есептеледі және көрсетілетін қызметтер көлемі өзгерген жағдайда, сол сияқты өзге жағдайларда Тараптар өзгертуі мүмкін.

6.2. Заң қызметтеріне ақы төлеу көрсетілетін заң қызметтері құнының 100% мөлшерінде аванстық төлем нысанында жүргізіледі.
6.3. Заң қызметтерінің құнына ҚҚС кіреді.
6.4. Тапсырыс беруші заң қызметтеріне ақшалай қаражатты осы Офертада көрсетілген Орындаушының есеп шотына не сайтта көрсетілген өзге де тәсілмен аудару арқылы төлейді.
6.5. Тапсырыс беруші Орындаушыны Орындаушы банктің белгісі бар төлем құжатының көшірмесін ұсына отырып, жүргізілген төлем туралы хабардар етуге міндеттенеді.
6.6. Қызметтер Орындаушы төлемнің барлық сомасының Орындаушының есеп шотына түскені туралы банктен растауды алған сәттен бастап Тапсырыс беруші төлеген болып есептеледі.
6.7. Ерекше жағдайларда және Орындаушының қалауы бойынша төлем фактісін растау:
а) Орындаушының электрондық мекенжайы бойынша жіберілген не Орындаушы өзге тәсілмен алған төлемнің қолма-қол ақшасыз нысаны кезіндегі төлем тапсырмасының электрондық көшірмесі;
б) орындаушының электрондық мекенжайы бойынша жіберілген не Орындаушы өзге тәсілмен алған банк бөлімшесі арқылы төлеу кезінде төлем туралы түбіртектің электрондық көшірмесі.
6.8. Орындаушы Тапсырыс беруші Орындаушының қызметтеріне ақы төлегенін растаған сәттен бастап екі банктік күннен кешіктірмей осы Офертаға сәйкес өз міндеттемелерін орындауға кіріседі.
6.9. Тапсырыс беруші жүргізілетін төлемдердің дұрыстығы мен уақтылығына дербес жауапты болады.
6.10. Тапсырыс беруші Орындаушыға тапсырманы орындауға байланысты онымен алдын ала келісілген қосымша шығындарды өтейді, атап айтқанда: мемлекеттік баж, сараптамалық зерттеулер жүргізу, маманның қорытындысын дайындау және т. б.


7. ОФЕРТАНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ШАРТТАРЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ

7.1. Оферта Интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде Ресми сайтта жарияланған сәттен бастап әрекет етеді және Тапсырыс беруші Оферта акцептеген сәттен бастап күшіне енеді және әрекет етеді:
а) Орындаушы Тапсырыс беруші жүргізген төлемнің мөлшеріне сәйкес келетін көлемде заң қызметтерін көрсету жөніндегі міндеттемелерді орындаған сәтке дейін;
б) шарт бұзылған сәтке дейін.
7.2. Орындаушы Офертаның шарттарына өзгерістер енгізу және/немесе Офертаны өз қалауы бойынша кез келген уақытта кері қайтарып алу құқығын өзіне қалдырады. Орындаушы Офертаға өзгерістер енгізген жағдайда, егер өзгерістер күшіне енуінің өзге мерзімі олар жарияланған кезде қосымша айқындалмаса, мұндай өзгерістер жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.
7.3. Орындаушы шарттың соңғы талаптарын бұзған жағдайда Тапсырыс берушімен Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Шартты бұзу туралы Орындаушы Тапсырыс берушіні өтінімде Тапсырыс беруші көрсеткен электрондық пошта мекенжайы бойынша хабардар етеді. Шарт шартты бұзу туралы хабарламада көрсетілген күннен бастап бұзылған болып есептеледі.

8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ. ШАРТТЫ БҰЗУ

8.1. Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы Оферта бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.
8.2. Тапсырыс беруші ұсынылатын БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫНЫҢ: пошталық және электрондық мекенжайдың, қалалық және ұялы телефон нөмірлерінің, жеке, оның ішінде паспорттық деректердің дұрыстығына жауапты болады.
8.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің шындыққа сәйкес келмейтін құжаттарды ұсынуына байланысты салдары үшін жауапты болмайды.

8.4. Орындаушы Тапсырыс беруші барлық белгіленген ережелер мен талаптарды орындаған кезде көрсетілетін қызметтердің сапасы мен уақтылығына жауапты болады.
8.5. Осы Оферта шеңберінде Орындаушының жауапкершілігі Тапсырыс беруші төлейтін сыйақы мөлшерімен шектеледі.
8.6. Өз міндеттемелерін тиісінше орындаған орындаушы сот, өзге де лауазымды адамдар қабылдаған шешімдер үшін жауапты болмайды және нәтиже үшін жауапты бола алмайды.

8.7. Егер бұл орындамау Оферта жасалғаннан кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса не егер Тараптардың Оферта бойынша міндеттемелерін орындамауы Тараптар ақылға қонымды шаралармен болжай да, алдын ала да алмаған төтенше сипаттағы оқиғалардың салдары болып табылса, Тараптар осы Оферта бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына Тарап ықпал ете алмайтын және оның пайда болуы үшін жауапты болмайтын оқиғалар, оның ішінде: соғыс, көтеріліс, ереуіл, жер сілкінісі, су тасқыны, өзге де табиғи апаттар, өрт, энергиямен жабдықтаудың бұзылуы, Тараптардың кінәсінен болмаған оқиғалар, билік органдарының әрекеттері мен актілері жатады. шартта белгіленген міндеттемелерді орындауға мүмкіндік бермейтін Оферта жасасулар және басқа да күтпеген жағдайлар мен оқиғалар мен құбылыстардың тараптарының бақылауынан тыс, бірақ көрсетілгендермен шектелмей.


8.8. Тараптар шеккен залалдар өтелген жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайларда Шартты бұзуға құқылы.


9. ҚОСЫМША ШАРТТАР. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ


9.1. Құпиялылық ережелері осы Офертамен реттеледі.
9.2. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, заң қызметін көрсету процесінде тапсырыс берушіден және ол уәкілеттік берген тұлғалардан алынған барлық ақпараттың құпиялылық режимін, Тапсырыс берушінің жеке ақпаратының құпиялылығын сақтайды.
9.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің Интернеттің ақпараттық-телекоммуникациялық желісіне қолжетімділігінің, тиісті жабдықтың және Интернетке қол жеткізу үшін қажетті бағдарламалық қамтамасыз етудің, қандай да бір себептермен Электрондық поштаның немесе скрипттарға (бағдарламалардың) іркілістерінің және т. б. болуын және сапасын қамтамасыз ету бойынша ешқандай міндеттеме алмайды.
9.4. Тапсырыс беруші ақпаратты жалпыға ортақ пайдаланылатын компьютерлік желінің қорғалмаған электрондық байланыс арналары арқылы жіберетіндігімен келіседі және орындаушы осындай электрондық байланыс арналары арқылы берілетін ақпараттың сақталуына жауапты болмайды.
9.5. Орындаушы дайындаған жазбаша консультация, жазбаша құжаттар (өтініштер, хаттар, шағымдар, шағымдар және Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша өзге де) Тапсырыс берушіге өтінімде көрсетілген электрондық мекенжайға жіберіледі.
9.6. Осы Офертаны акцептей отырып, Тапсырыс беруші Орындаушыға өзінің жеке деректерін, оның ішінде тегін, атын, әкесінің атын, туған күнін, жынысын, жұмыс орны мен лауазымын, пошталық мекенжайын, үй, жұмыс және ұялы телефондарын, электрондық пошта мекенжайын, жинауды жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды, пайдалануды, таратуды қоса алғанда, өңдеуге келісімін білдіреді. Орындаушы қызметтерінің, маркетингтік акциялардың сапасын жақсартуға бағытталған зерттеулер жүргізу үшін, стратегиялық зерттеулер және Тапсырыс берушімен тікелей байланыс арқылы Орындаушының қызметтерін ілгерілету үшін әртүрлі байланыс құралдары арқылы, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: пошта, электрондық пошта, факсимильді байланыс, Интернет ақпараттық желісі. Тапсырыс беруші Орындаушыға деректер базасын басқарудың автоматтандырылған жүйелері мен өзге де бағдарламалық құралдардың көмегімен өзінің дербес деректерін өңдеуге келісім білдіреді. Тапсырыс беруші, егер бұл осы Шартты іске асыру үшін қажет болса, Орындаушының өзінің дербес деректерін үшінші тұлғаларға беруіне қарсылық білдірмейді.
9.7. Тапсырыс берушінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісімі мерзімсіз болып табылады және Орындаушыға жазбаша өтініш жолдау арқылы кері қайтарып алынуы мүмкін.

10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

10.1. Тараптар Тапсырыс берушінің Оферта шарттарын акцептеу сәтінде олар Оферта қабылдауына және оның кез келген бөлігінде орындалуына кедергі келтіретін мән-жайларды білмейтінін растайды.
10.2. Офертаны орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер мүмкіндігінше Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешілетін болады.
10.3. Келіссөздер барысында дауды немесе келіспеушілікті реттеу мүмкін болмаған жағдайда, мүдделі Тарап екінші тарапқа жол берілген бұзушылықтың мәнін және оны жою үшін ақылға қонымды мерзімді сипаттай отырып, жазбаша талап жіберуге тиіс. Бұзған Тарап наразылықта көрсетілген мерзім ішінде жол берілген бұзушылықты жоюға немесе шағымды жөнелтушіге оны қанағаттандырудан жазбаша дәлелді бас тартуды талап алынған сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жіберуге тиіс. Осы тармақта көзделген мерзім ішінде (пошта хат-хабарларын жеткізу мерзімін ескере отырып) шағым қанағаттандырылмаған немесе шағымға жауап алмаған жағдайда, мүдделі тарап Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.


10.4. Осы Офертада тікелей көзделмеген барлық басқа жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
10.5. Тараптар арасында орын алған, бірақ осы Офертада көзделмеген кез келген ауызша уағдаластықтар Тапсырыс беруші Оферта шарттарын қабылдаған сәттен бастап заңды күшін жояды. Осы сәттен бастап тараптар осы Офертаны орындауға байланысты даулар туындаған кезде осындай уағдаластықтарға сілтеме жасау құқығынан айырылады.

10.6. Тараптар осы Оферта бойынша міндеттемелерді толық және уақтылы орындау үшін елеулі маңызы бар барлық өзгерістер туралы бір-бірін уақтылы хабардар етуге міндетті. Осы тармақтың талаптарын орындамаған тарап осы міндеттемені бұзудың барлық жағымсыз салдарын өзіне қабылдайды (атап айтқанда, бір Тараптың өзінің орналасқан жерінің өзгергені туралы хабарламасы болмаған кезде, талаптарды, хабарламаларды және өзге де хабарларды екінші Тарап өзіне белгілі соңғы мекенжай бойынша жібереді және адресат осы мекенжай бойынша бұдан былай болмаса да жеткізілген болып есептеледі).
10.7. Әр түрлі оқылым болған жағдайда Тараптар орыс тілін басымдық деп санайды
10.8. Осы Шартта реттелмеген барлық мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.


11. ОРЫНДАУШЫНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

ЖК ABDET CONSULTING
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы, Гоголя көшесі, № 84А үй, № 6 кеңсе
ЖСН: 950124400276
Банк: "Kaspi Bank"АҚ
КБе: 19
БИК: CASPKZKA
Шот нөмірі: KZ07722S000023663157

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП ABDET CONSULTING, ИИН 950124400276, в лице г-жи Әбдет Айжан Жақсыбекқызы, действующая на основании Талона № KZ82TWQ02861622 от 29.03.2023г, по адресу: Республика Казахстан, Алматы, улица Гоголя, дом № 84А, офис № 6, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия договора о предоставлении юридических услуг.

1.2. В соответствии с п. 3 ст. 396 Гражданского Кодекса РК, в случае принятия изложенных ниже условий, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт данной оферты, становится «Заказчиком». Акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
1.3. Принимая данную публичную оферту (в дальнейшем по тексту – «Оферта»), Заказчик выражает свое согласие с тем, что он безоговорочно принял условия Оферты.
1.4. Акцепт Оферты осуществляется путем оплаты услуг Исполнителя.

1.5. Настоящая Оферта, перечень юридических услуг и прайс-лист Исполнителя публикуются на официальном сайте ИП ABDET CONSULTING, размещенном в информационной телекоммуникационной сети Интернет: http://abdet-consulting.kz/ .
1.6. На услуги по судебному представительству интересов Заказчика и/или комплексному сопровождению интересов Заказчика (представление интересов Заказчика в государственных органах: комиссиях по трудовым спорам, службе судебных исполнителей, налоговых органах, органах опеки и попечительства, правоохранительных органах и т.д., или перед третьими лицами), с Исполнителем заключается двусторонний договор на оказание правовых (юридических) услуг.

1.7. В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной публичной Оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от ее акцепта и использования услуг Исполнителя.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Исполнитель – ИП ABDET CONSULTING, выступающее с настоящей Оферте (оферент).
2.2. Заказчик – любое физическое и юридическое лицо, обладающее гражданской дееспособностью, акцептующее настоящую Оферту (акцептант).
2.3. Стороны – Заказчик и Исполнитель.

2.4. Юридические услуги – услуги, перечисленные и опубликованные на официальном сайте ИП ABDET CONSULTING, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://abdet-consulting.kz/.
2.5. Публичная оферта – содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
2.6. Договор или Оферта – возмездный договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание Юридических услуг, который заключается путем акцепта настоящей Оферты.
2.7. Акцепт оферты – принятие Оферты путем совершения действий, указанных в п. 1.4 настоящей Оферты, свидетельствующее о полном и безоговорочном принятии Заказчиком положений Оферты.
2.8. Сайт – веб-сайт ИП ABDET CONSULTING, размещенный в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://abdet-consulting.kz/.
2.9. Заявка – запрос Заказчика на оказание возмездных Юридических услуг, адресованный Исполнителю в письменной или устной форме, а именно, посредством нажатия кнопки «Заказать» и заполнения всех полей на Сайте либо направления на электронный адрес, совершения телефонного звонка или иным допустимым и установленным Исполнителем способом.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику Юридические услуги, а Заказчик обязуется их оплатить.
3.2. Исполнитель приступает к оказанию Юридических услуг только после полной предоплаты стоимости выбранной Заказчиком услуги.
3.3. Сроки исполнения поручения Заказчика обговариваются Сторонами индивидуально с учетом специфики поручения.
3.4. В случае невозможности выполнения Исполнителем Юридической услуги ввиду недостаточности сведений, необходимых для оказания такой услуги в полном объеме, Исполнитель в разумные сроки обращается к Заказчику с требованием предоставить дополнительные сведения, материалы и (или) документы. При этом Исполнитель вправе не приступать к исполнению обязательств до момента предоставления Заказчиком дополнительных сведений (материалов, документов), а срок оказания услуг продлевается на время предоставления Заказчиком дополнительной необходимой Исполнителю информации (документов, сведений).
3.5. Исполнитель не гарантирует, а Заказчик не вправе требовать гарантии достижения желаемого результата для Заказчика. Вместе с тем, Исполнитель прилагает все усилия и использует все законные способы и методы для достижения желаемого результата.
3.6. Настоящая Оферта не является соглашением на оказание юридической помощи подозреваемому или обвиняемому по уголовному делу.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Заказчик, после выбора необходимых ему Юридических услуг, направляет посредством Сайта Исполнителю Заявку со всей необходимой для исполнения такой услуги информацией, а в случае необходимости дает соответствующие комментарии и прикладывает скан-копии документов.
4.2. Исполнитель проводит предварительный анализ возможности оказания Юридических услуг Заказчику и при положительном решении начинает процесс оказания Юридических услуг.

4.3. Исполнитель высылает Заказчику счет на заказанные им Юридические услуги, который Заказчик оплачивает в установленные настоящей Офертой сроки.
4.4. Юридические услуги, оказываемые по настоящей Оферте, не включают услуги, предполагающие использование международных норм и правил и/или применение иностранного законодательства. Если запрошенная Заказчиком услуга не соответствует описанию услуг, указанных на странице http://abdet-consulting.kz/ Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств.

4.5. Обязательным условием оказания Юридических услуг является полное принятие и соблюдение Заказчиком настоящей Оферты.
4.6. Юридические услуги оказываются специалистами Исполнителя или с привлечением третьих лиц без дополнительного согласования и (или) одобрения Заказчиком.

4.7. Исполнитель оказывает Юридические услуги в сроки, установленные в п.3.3 Оферты.
4.8. Юридические услуги оказываются Исполнителем в рабочее время Исполнителя, утвержденное в соответствии с его внутренними регламентами.
4.9. Для получения Юридической услуги Заказчик предоставляет Исполнителю посредством Сайта все необходимые документы в электронном виде в формате pdf, jpg, doс, docx, rtf, если иное требование к предоставляемым документам дополнительно не установлено Исполнителем.
4.9.1. Заказчик, акцептируя настоящую Оферту признает, что любые документы, касающиеся настоящего Договора и его исполнения (скан-копии соглашений, актов об оказании услуг, счетов на оплату с подписями Сторон и пр.) могут быть направлены посредством Сайта либо электронной почты по следующим адресам: e-mail Заказчика: указанный в Заявке;

4.9.2. Стороны признают, что скан-копии таких документов имеют равную юридическую силу с документами, оформленными на бумажном носителе с оригинальными подписями уполномоченных лиц Сторон и оригинальным оттиском печати Сторон.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. оказывать юридическую помощь в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и условиями Оферты;
5.1.2. выполнять поручения Заказчика, используя при этом свои специальные познания в области права и совершать все необходимые для выполнения поручения действия, не противоречащие закону;
5.1.3. оказать Юридические услуги в сроки, обговоренные Сторонами с учетом специфики поручения Заказчика;
5.1.4. согласовывать с Заказчиком объем, характер и целевое назначение расходов, связанных с исполнением поручения по Оферте;

5.1.5. совместно с Заказчиком согласовать по делу правовую позицию;
5.1.6. сохранять в тайне любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи;
5.1.7. сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения по Оферте;
5.1.8. при выявлении обстоятельств, при которых Исполнитель был не вправе принимать поручение, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. до начала оказания юридической помощи по Оферте известить Исполнителя в письменном виде обо всех возможных рисках, связанных с исполнением своих обязательств, которые в последующем могут сделать невозможным оказание юридической помощи либо создать значительные трудности для надлежащего исполнения Оферты, а также о правах третьих лиц в отношении объектов, применительно к которым будет осуществляться юридическая помощь. В случае выявления в процессе оказания юридической помощи по Оферте обстоятельств, препятствующих либо затрудняющих выполнение Исполнителем своих обязательств, о которых должен был знать Заказчик, своевременно не известивший об этом Исполнителя, последний вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Оферте. В этом случае Исполнитель не производит возврата уже оплаченной части вознаграждения;
5.2.2. сообщить Исполнителю все известные ему обстоятельства относительно поручения;
5.2.3. своевременно предоставить в распоряжение Исполнителя копии всех документов, требующихся для выполнения настоящей Оферты, а в необходимых случаях - и их подлинники;
5.2.4. без промедления принять от Исполнителя все исполненное им в соответствии с настоящей Офертой;
5.2.5. своевременно и в полном объеме выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с настоящей Офертой;
5.2.6. возместить Исполнителю понесенные в связи с исполнением настоящей Оферты расходы, в соответствии с п. 6.10 Оферты;
5.2.7. в случае отказа от исполнения настоящей Оферты по инициативе Заказчика, возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы в рамках исполнения настоящей Оферты и стоимость фактически оказанных услуг.

5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. затребовать от Заказчика предоставление всей необходимой для выполнения поручения информации и документов. В случае отказа Заказчика от предоставления информации, которой он владеет, а также в случае умышленного искажения или сокрытия указанной информации, ответственность за неисполнение (или некачественное исполнение) поручения несет Заказчик;
5.3.2. приостановить оказание услуг по настоящей Оферте в случае непредставления Заказчиком необходимых Исполнителю документов, сведений, информации до начала оказания Исполнителем услуг, а также в случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящей Офертой. Исполнитель возобновляет оказание услуг после предоставления Заказчиком всех документов, сведений и информации, в том числе оплаты услуг, установленных Офертой;

5.3.3. компенсировать за счет Заказчика согласованные расходы, связанные с исполнением поручения по Оферте.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. знать обо всех действиях, совершаемых Исполнителем, во исполнение поручения по Оферте;
5.4.2. отказаться от исполнения настоящей Оферты, уведомив об этом Исполнителя, не менее, чем за 10 (десять) календарных дней и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и стоимости фактически оказанных услуг.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ


6.1. Стоимость Юридических услуг рассчитывается исходя из тарифа Исполнителя и может быть изменена Сторонами при условии изменения объема оказываемых Услуг, а равно в иных случаях.
6.2. Оплата Юридических услуг производится в форме авансового платежа, в размере 100% от стоимости оказываемых Юридических услуг.
6.3. Стоимость Юридических услуг включает НДС.
6.4. Заказчик оплачивает Юридические услуги посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящей оферте либо иным способом, указанным на Сайте.
6.5. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа с отметкой исполняющего банка.

6.6. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.
6.7. В исключительных случаях и по усмотрению Исполнителя, подтверждением факта оплаты может служить:
а) электронная копия платежного поручения при безналичной форме оплаты, направленная по электронному адресу Исполнителя либо полученная Исполнителем иным способом;

б) электронная копия квитанции об оплате при оплате через отделение банка, направленная по электронному адресу Исполнителя либо полученная Исполнителем иным способом.

6.8. Исполнитель приступает к исполнению своих обязательств в соответствии с настоящей Офертой не позднее двух банковских дней с момента подтверждения Заказчиком оплаты услуг Исполнителя.
6.9. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность и своевременность производимых платежей.
6.10. Заказчик возмещает Исполнителю предварительно согласованные с ним дополнительные расходы, связанные с исполнением поручения, а именно: государственная пошлина, проведение экспертных исследований, подготовка заключения специалиста и т.п.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

7.1. Оферта действует с момента опубликования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном Сайте и вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию Юридических услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком оплаты;
б) до момента расторжения Договора.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании.

7.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Заказчиком в случае нарушения последним условий Договора. О расторжении Договора Исполнитель уведомляет Заказчика по адресу электронной почты, указанной Заказчиком в Заявке. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8.2. Заказчик несет ответственность за правильность предоставляемой контактной информации: почтового и электронного адреса, городского и мобильного номеров телефонов, личных, в том числе паспортных данных.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Заказчиком документов, не соответствующих действительности.
8.4. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность предоставляемых услуг при выполнении Заказчиком всех установленных правил и требований.
8.5. Ответственность Исполнителя в рамках настоящей Оферты ограничена размером выплачиваемого Заказчиком вознаграждения.
8.6. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства, не несет ответственность за решения, принимаемые судом, иными должностными лицами и не может нести ответственности за результат.
8.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Оферты, либо если неисполнение обязательств Сторонами по Оферте явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения Оферты и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные Сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным.
8.8. Стороны вправе расторгнуть Договор в случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, при условии возмещения убытков, понесенных Сторонами.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Положения конфиденциальности регулируются настоящей Офертой.
9.2. Исполнитель соблюдает режим конфиденциальности всей информации, полученной от Заказчика в процессе оказания Юридической услуги и уполномоченных им лиц, конфиденциальность личной информации Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
9.3. Исполнитель не несет никаких обязательств по обеспечению наличия и качества доступа Заказчика в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, соответствующего оборудования и необходимого программного обеспечения для доступа в Интернет, сбоев электронной почты или скриптов (программ) по каким-либо причинам и т.п.
9.4. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что он отправляет информацию по незащищенным каналам электронной связи компьютерной сети общего пользования, и Исполнитель не несет ответственность за сохранность информации, передаваемой по таким каналам электронной связи.
9.5. Письменная консультация, письменные документы (заявления, письма, жалобы, претензии и иные по запросу Заказчика), подготовленные Исполнителем, высылаются Заказчику на электронный адрес, указанный им в Заявке.
9.6. Акцептируя настоящую Оферту, Заказчик выражает своё согласие Исполнителю обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес, домашний, рабочий и мобильный телефоны, адрес электронной почты, включая сбор систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, для проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг Исполнителя, маркетинговых акций, стратегических исследований и для продвижения услуг Исполнителя путём прямых контактов с Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовую рассылку, электронную почту, факсимильную связь, информационную сеть Интернет. Заказчик выражает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных с помощью автоматизированных систем управления базами данных и иных программных средств. Заказчик не возражает против передачи Исполнителем своих персональных данных третьим лицам, если это необходимо для реализации настоящего договора.

9.7. Согласие Заказчика на сбор и обработку его персональных данных является бессрочным и может быть отозвано путём направления Исполнителю письменного заявления.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Стороны подтверждают, что на момент акцепта Заказчиком условий Оферты им не известны обстоятельства, препятствующие принятию и исполнению Оферты в любой его части.
10.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Оферты, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.3. При невозможности урегулирования спора или разногласия в ходе переговоров, заинтересованная сторона должна направить другой стороне письменную претензию с описанием существа допущенного нарушения и разумного срока для его устранения. Нарушившая сторона должна устранить допущенное нарушение в течение срока, указанного в претензии, или направить отправителю претензии письменный мотивированный отказ в ее удовлетворении в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии. В случае неудовлетворения претензии или неполучения ответа на претензию в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом (с учетом срока доставки почтовой корреспонденции), заинтересованная сторона вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
10.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
10.5. Любые устные договоренности, имевшие место между Сторонами, но не предусмотренные настоящей Офертой, утрачивают юридическую силу с момента принятия Заказчиком условий Оферты. С этого момента Стороны по настоящей Оферте лишены права ссылаться на такие договоренности при возникновении споров, связанных с исполнением настоящей Оферты.
10.6. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга обо всех изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящей Оферте. Сторона, не выполнившая требования данного пункта, принимает на себя все негативные последствия нарушения данного обязательства (в частности, при отсутствии сообщения одной Стороны об изменении своего местонахождения, требования, уведомления и иные сообщения направляются другой Стороной по последнему известному ей адресу, и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится).
10.7. В случае наличия разночтений русский язык стороны считают приоритетным.
10.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИП ABDET CONSULTING
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, улица Гоголя, дом № 84А, офис № 6
ИИН: 950124400276
Банк: АО "Kaspi Bank"
КБе: 19
БИК: CASPKZKA
Номер счёта: KZ07722S000023663157